Σύμφωνο συμμετοχής

Πέραν της δέσμευσης του Δήμου στις αρχές της βιωσιμότητας, απαραίτητη είναι η σύγκλιση προς αυτήν την κατεύθυνση όλων των φορέων που εμπλέκονται στις μετακινήσεις προσώπων και τις μεταφορές αγαθών σε μια πόλη, διαμορφώνοντας μεταξύ άλλων:
-Δικές τους πολιτικές λειτουργίες, εντός του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου προσδοκώντας το κέρδος
-Δικές τους βάσεις δεδομένων και πληροφοριών

Ένα σχέδιο επιπέδου Στρατηγικού Σχεδιασμού, όπως το ΣΒΑΚ Αμαρουσίου αναλαμβάνει να οργανώσει το περιβάλλον της κινητικότητας εντός του αστικού ιστού, προκειμένου η λειτουργία κάθε ενός από τους προαναφερόμενους φορείς:
-Να μην συγκρούεται με τη λειτουργία ενός άλλου φορέα
-Να ευνοεί την ομαλή κινητικότητα της πόλης
-Να συμβάλει στην κοινωνική ευημερία
-Να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος

Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη μιας μορφής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και των φορέων της πόλης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβολή τους στην παροχή δεδομένων πληροφοριών, στη διαμόρφωση του πλαισίου συνύπαρξης και λειτουργίας και στην εφαρμογή των μέτρων του ΣΒΑΚ.
Ως απόρροια των παραπάνω αναγκών, αναπτύσσεται από την ομάδα έργου ένα Σύμφωνο Συμμετοχής μεταξύ του Δήμου και των εμπλεκόμενων φορέων. Το κείμενο του συμφώνου έχει κατά βάση πολιτικό χαρακτήρα και εκφράζει το κοινό όραμα και τους ευρύτερα αποδεκτούς στόχους της κοινωνίας του Αμαρουσίου σχετικά με την κινητικότητα στην πόλη.