Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στο συγκεκριμένο στάδιο γίνεται ο προσδιορισμός δέσμης μέτρων, μέσω της υλοποίησης των οποίων θα ικανοποιηθούν οι ΕΞΥΠΝΟΙ στόχοι του ΣΒΑΚ και το όραμα για την κινητικότητα στο Δήμο.

Διαμορφώνονται εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης της βιώσιμης κινητικότητας (Σενάρια) για τον Δήμο Αμαρουσίου, τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα ή/ και δέσμες μέτρων διαχείρισης της κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταξύ τους συνέργειες με στόχο τη βελτίωση του παρεχόμενου επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου (πεζών, ποδηλατιστών, ΑΜΕΑ, κα), καθώς και στη σωστή λειτουργία και εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, σύμφωνα πάντα με το όραμα κινητικότητας, τις αρχές και τους στόχους που έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί.

Διαμορφώθηκαν τρία (3) Σενάρια:

  • Σενάριο των Τάσεων (DO NOTHING)-Δηλαδή η μελλοντική κατάσταση χωρίς καμία επέμβαση
  • Ήπιο Σενάριο (DO SOMETHING)
  • Έντονα Παρεμβατικό ή Ριζοσπαστικό Σενάριο (DO EVERYTHING)

Σε Διαβούλευση τέθηκαν το Ήπιο και το Ριζοσπαστικό Σενάριο τα οποία περιλαμβάνουν μέτρα που ανήκουν σε 10 θεματικές ενότητες της Αστικής Κινητικότητας, ενώ περιλαμβάνουν τις τάσεις και τις προοπτικές περιβαλλοντικής και αειφόρου ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις σε κάθε Σενάριο αναφέρονται σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ήτοι 5ετία, 10ετία και 15+ετία.

Τα δύο Σενάρια μέτρων παρουσιάστηκαν στους εμπλεκόμενους φορείς κατά τη τηλεδιάσκεψη που έγινε στο πλαίσιο της 3ης Διαβούλευσης, καθώς και μέσω Διαδικτυακής Δημοσκόπησης ώστε οι πολίτες να επιλέξουν το επιθυμητό Σενάριο κινητικότητας για τον Δήμο. Τα συμπεράσματα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων και τα αποτελέσματα από τη Διαδικτυακή Δημοσκόπηση αξιοποιήθηκαν για την διαμόρφωση του οριστικού Σεναρίου Κινητικότητας για το Δήμο Αμαρουσίου.

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε και να δείτε:

Τα εναλλακτικά σενάρια-πακέτα μέτρων για τον Δήμο Αμαρουσίου

Τα πρακτικά της 3ης Διαβούλευσης

Το Οριστικό Σενάριο