Στάδιο 2: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων ( χαρακτηριστικών δικτύου πεζών, χαρακτηριστικών στάθμευσης, τροχαίων ατυχημάτων, κυκλοφοριακών φόρτων κ.α.), ανάλυση, ερμηνεία, αξιολόγηση αυτών, και ο προσδιορισμός των προβλημάτων και πλεονεκτημάτων περιοχής της πόλης του Αμαρουσίου. Διεξήχθησαν επιτόπιες καταγραφές και μετρήσεις, καταγραφές από το διαδίκτυο, όπως και ανάλυση χωρικών δεδομένων. Επιπλέον, διεξήχθη η συνάντηση της 2ης Διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Αμαρουσίου στηρίχθηκε στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως είναι το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Επιχειρησιακό & Στρατηγικό Πρόγραμμα του Δήμου, καθώς και σε υφιστάμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί, όπως είναι το Σχέδιο Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕΚ) και η Μελέτη Αστικής Κινητικότητας του Δήμου.

Στο Δήμο Αμαρουσίου κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία. Υφίσταται μεγάλη πολυμορφία στις χρήσεις γης/ χρήσεις υπερτοπικής εμβέλειας οι οποίες προσελκύουν  καθημερινά μεγάλο πλήθος τακτικών και περιστασιακών επισκεπτών από άλλα μέρη του λεκανοπεδίου επιβαρύνοντας το οδικό δίκτυο, όπως

► κέντρα λιανικού εμπορίου και υπηρεσιών

► ιδιωτικές επιχειρήσεις

► ιδιωτικά σχολεία

► ιδιωτικά νοσοκομεία

► ιδρύματα και κέντρα ψυχαγωγίας

Κύριο πρόβλημα στάθμευσης παρατηρείται εντονότερα και σε καθημερινή βάση στο παραδοσιακό κέντρου του Δήμου. Οι νόμιμοι χώροι στάθμευσης σε συνδυασμό με την έλλειψη αστυνόμευσης αδυνατούν να ικανοποιήσουν τη σχετική ζήτηση με αποτέλεσμα το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης να γίνεται έντονο. Το μικρό πλάτος και η υποβαθμισμένη, κατά σημεία, υποδομή τωνβ πεζοδρομίων σε συνδυασμό με την ύπαρξη των μονίμων εμποδίων (κάδοι, στάσεις, δένδρα, κλπ) ή προσωρινών (παράνομα σταθμευμένα οχήματα) αποθαρρύννουν την της πεζή μετακίνηση, δημιουργούν χαμηλό επίπεδο και αίσθημα οδικής ασφάλειας και υποβαθμίζουν το φυσικό και αισθητικό περιβάλλον. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες (π χ Αττική Οδός, Λ Κηφισίας) ή οδικοί άξονες με μεγάλους κυκλοφοριακούς όγκους (Αγ Κωνσταντίνου, κλπ).

• επιφέρουν αποκοπή του οικιστικού ιστού,

• δυσχεραίνουν τη σύνδεση επιμέρους περιοχών του Δήμου για τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και τους μετακινούμενους με όχημα

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή των μετακινήσεων στα μέσα ως προς τρείς σκοπούς μετακίνησης (εργασία, ψώνια, αναψυχή). Είναι εμφανές ότι το ΙΧ αποτελεί το κυρίαρχο μέσο μετακίνησης, ιδιαιτέρως για την εργασία.

Οι πολίτες, μέσα από τη διαδικτυακή έρευνα, είχαν τη δυνατότητα να αποδώσουν τον βαθμό σημαντικότητας των προβλημάτων στις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας στον Δήμο Αμαρουσίου. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 1: Σημαντικότερα προβλήματα που εντοπίζουν οι πολίτες του Δήμου Αμαρουσίου, στις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας

Πρόβλημα στις υφιστάμενες συνθήκες κινητικότητας% ερωτώμενων που δήλωσαν πολύ σημαντικό το πρόβλημα% ερωτώμενων που δήλωσαν σημαντικό ή πολύ σημαντικό το πρόβλημα
Περιορισμένο πλάτος πεζοδρομίων και ύπαρξη εμποδίων (π.χ. τραπεζοκαθίσματα, σταθμευμένα οχήματα, λακκούβες κτλ.)55,7%77,0%
Παράνομη στάθμευση49,2%70,5%
Ανεπαρκές δίκτυο για μετακίνηση με ποδήλατο (έλλειψη κατάλληλης σήμανσης, έλλειψη χώρων στάθμευσης, έλλειψη ποδηλατοδρόμων κτλ.)47,5%65,6%
Κυκλοφοριακή συμφόρηση και καθυστερήσεις39,3%70,5%
Έλλειψη χώρων στάθμευσης για αυτοκίνητα και δίκυκλα39,3%63,9%

Πρακτικά 2ης Διαβούλευσης

Απώτερος στόχος της 2ης  Διαβούλευσης ήταν μέσα από τις τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων επί των αποτελεσμάτων της υφιστάμενης κατάστασης και μέσα από τη συζήτηση να προκύψει η στρατηγική κατεύθυνση βελτίωσης της κινητικότητας στον Δήμο.

Στην εν λόγω συνάντηση έγιναν εισηγήσεις από την ομάδα μελέτης του Αναδόχου σχετικά με την έννοια της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και την ανάπτυξη σχετικού οράματος για τον Δήμο Αμαρουσίου. Παρουσιάστηκαν στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος μεταφορών στον Δήμο και τέλος, αναλύθηκε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και τονίστηκε η σημασία της ενεργούς συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και πολιτών, τόσο στις διαβουλεύσεις όσο και στη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων και στην υποστήριξη της συλλογής των απαραίτητων δεδομένων.

Σχετικά με ζητήματα στάθμευσης, όπως και στην 1η διαβούλευση, σχολιάστηκε έντονα η ανεξέλεγκτη στάθμευση και η έλλειψη χώρων στάθμευσης στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε ότι λόγω της απουσίας μεγάλων χώρων στάθμευσης, δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα σε δρόμους που βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, με ζητήματα κινητικότητας (συμφόρηση σε μικρούς δρόμους) και ασφάλειας των κατοίκων. Ειδική μνεία έγινε για το πρόβλημα της μη ασφαλούς μετακίνησης γονέων και παιδιών κοντά σε σχολεία και γειτονιές (π.χ. περιοχή Σωρός). Αντίστοιχο πρόβλημα στάθμευσης παρατηρείται και στον χώρο πλησίον των εμπορικών και των ιατρικών κέντρων.

Όσον αφορά σε θέματα προσβασιμότητας, έγινε ιδιαίτερη μνεία σε περιοχές γύρω από τα ιατρικά κέντρα και ιδιαίτερα για την περιοχή γύρω από το Νοσοκομείο «Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με τους μελετητές, επιβεβαιώνεται ότι ένα από τα βασικά προβλήματα – μειονεκτήματα που αναδεικνύονται από τη μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων είναι ότι οι υποδομές βιώσιμης κινητικότητας (πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι) καλύπτουν μόνο το 5,65% των συνολικών υποδομών.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου τόνισε τη σπουδαιότητα για την εξασφάλιση περισσότερου χώρου για τους πεζούς και το ποδήλατο, την αναγκαιότητα βελτίωσης των συνθηκών πρόσβασης στο κέντρο της πόλη.

Πίνακας 2:Φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση της 2ης Διαβούλευσης

Α/ΑΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΦΟΡΕΑΣ
1«ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΕΣΤΙΑ» ΑΜΕΑ
2AVENUE/ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
3DENCO
4ΑΤ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
5ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
6ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ
7ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
8ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
9ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΝΤΕΛΗΣ
10ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
11ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
12ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
13ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΖΕΥΣ»
14ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΑ ΑΝΑΒΡΥΤΑ»
15ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
16ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
17ΙΑΣΩ
18ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ
19ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΗΡΑΤΟΣ
20ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ
21ΟΑΚΑ
22ΟΑΣΑ – ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
23ΟΑΣΑ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
24ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
25ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
26ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
27ΣΤΑΣΥ
28ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
29ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
30ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
31ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ
32ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ
33ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
34ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ»
35ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
36ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
37ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
38ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
39ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
40ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ
41ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
42ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ
43ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ