Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του σχεδίου, του χρονοδιαγράμματος και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων μερών και πολιτών

Η Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο στη διαδικασία εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει ένα σύνολο ενδεικτικών στοιχείων που μπορούν να δομήσουν μια αποτελεσματική Στρατηγική Συμμετοχικού Σχεδιασμού για τα ΣΒΑΚ.

Πίνακας 1: Ενδεικτικά περιεχόμενα στρατηγικής συμμετοχικού σχεδιασμού 

Το Σχέδιο συντονισμού, επικοινωνίας και διαβούλευσης εμπλεκόμενων φορέων για τον Δήμο Αμαρουσίου αποσκοπεί στη συγκρότηση ενός σχεδίου για το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ με την ανάπτυξη των απαραίτητων δομών επικοινωνίας μεταξύ τους

Ο αποτελεσματικός συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, με τον καθορισμό του πλάνου επικοινωνίας, του κανονισμού λειτουργίας των φορέων και την οριστικοποίηση των φορέων και ομάδων πολιτών που θα συμμετάσχουν στις διαδικασίες διαβούλευσης, συμβάλλει στην αποφυγή καθυστερήσεων και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαβούλευσης, που έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία εκπόνησης του ΣΒΑΚ.

Συνοπτικά, κατά τη δραστηριότητα:

  • Οριστικοποιήθηκε το δίκτυο εμπλεκόμενων φορέων και οι ομάδες πολιτών που επηρεάζονται από την εκπόνηση του Σχεδίου
  • Καθορίστηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Δικτύου Φορέων (παράμετροι συμμετοχής, υποχρεώσεις Ομάδας Έργου, υποχρεώσεις Συμμετεχόντων)
  • Καθορίστηκε το πλάνο επικοινωνίας και διαβούλευσης (μέσα-εργαλεία)

Η Στρατηγική του Συμμετοχικού Σχεδιασμού περιλαμβάνει και το εξειδικευμένο πλάνο εμπλοκής των συμμετεχόντων. Το εν λόγω πλάνο, που διαμορφώθηκε από την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ, περιγράφει τη χρονική περίοδο, τον τρόπο και το βαθμό εμπλοκής κάθε συμμετέχοντα στη διαδικασία σχεδιασμού. Μία σύνοψη, σχηματικά, του πλάνου εμπλοκής συμμετεχόντων παρατίθεται στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Σχηματικό συνοπτικό Πλάνο εμπλοκής συμμετεχόντων